Algemene voorwaarden

Aangepast op: 11 februari 2020

Artikel 1: Begripsbepaling

1.1 Account: een combinatie van een inlognaam en wachtwoord welke aan een natuurlijk persoon of functionele rol (hierna: gebruiker) is gekoppeld, waarmee toegang tot de Dienst verkregen kan worden.

1.2 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.3 Dienst: Spikkl stelt en houdt voor opdrachtgever een online platform via het internet beschikbaar.

1.4 Gebruiker: medewerkers of andere personen die opdrachtgever autoriseert tot het account.

1.5 Spikkl: een handelsnaam van Kiio Creative ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57875219 en de spikkl.nl van de dienst.

1.6 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Spikkl de overeenkomst heeft gesloten dan wel de gebruiker van de dienst.

1.7 Overeenkomst: de overeenkomst voor gebruik van de dienst door opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Spikkl en een opdrachtgever bij het leveren van diensten of het verrichten van werkzaamheden, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhevige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten van Spikkl voor de uitvoering waarvan door de opdrachtgever derden dienen te worden betrokken.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Spikkl en zijn directie.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Spikkl en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.8 Indien Spikkl niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de opdrachtgever in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.9 Bij de overlegging van een aanbieding of offerte, of voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld.

Artikel 3: Gebruik

3.1 Alle prijzen zijn in euro's en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2 Spikkl zal opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst de dienst verlenen. Hiertoe zal Spikkl aan opdrachtgever een of meer accounts verstrekken, waarmee de dienst door opdrachtgever kan worden geconfigureerd en gebruikt.

3.3 Opdrachtgever moet de gebruikersnamen en wachtwoorden geheimhouden. Spikkl is niet verantwoordelijk voor misbruik van accounts en mag ervan uitgaan dat een opdrachtgever, die zich aanmeldt op de dienst, ook daadwerkelijk de opdrachtgever is. Opdrachtgever dient Spikkl op de hoogte te stellen als opdrachtgever een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Spikkl heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

Artikel 4: Duur en beëindiging

4.1 De overeenkomst tussen Spikkl en de opdrachtgever wordt aangegaan voor de lengte van 1 maand, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.2 Na afloop van de overeenkomst wordt deze stilzwijgend verlengd, tenzij de opdrachtgever tussentijds schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst niet te willen voortzetten.

4.3 Spikkl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of net tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Spikkl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Spikkl kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

4.4 Voorts Spikkl bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Spikkl kan worden gevergd.

4.5 Indien Spikkl tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.6 Indien de opdrachtgever zijn de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Spikkl gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van de wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat Spikkl vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Spikkl op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Betaling

5.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Spikkl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Spikkl aangegeven. Spikkl is gerechtigd om periodiek te factureren.

5.2 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan behoudt Spikkl zich het recht voor om opdrachtgever de toegang tot de diensten van Spikkl te ontzeggen.

5.3 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3.2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welke geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.4 Spikkl heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom van de lopende rente. Spikkl kan, zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Spikkl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.5 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Spikkl verschuldigde. Bewaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betalingen van een factuur om een andere reden op te schorten.

5.6 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode van Rapport Voorwerk II. Indien Spikkl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijke gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 6: Abonnement

6.1 Spikkl is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het aangaan van een overeenkomst te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van de overeenkomst te verbinden.

6.2 Spikkl is gerechtigd de abonnementsvormen- en tarieven te wijzigen. Spikkl zal een voorgenomen wijziging minimaal 1 maand voor inwerkingtreding bekend maken via elektronische berichtgeving. Indien de opdrachtgever wijzigingen van abonnementsvormen- of tarieven niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijzigingen van kracht worden. De opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op enige compensatie of schadevergoeding. De wijzigingen zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten, ook indien deze voor de wijziging van de abonnementsvormen- of tarieven zijn gesloten.

6.3 Spikkl is gerechtigd om in het geval van een overuse vanaf 5% boven het abonnementslimiet de abonnementsvorm automatisch en per direct te upgraden naar het eerstvolgende pakket met hogere limiet dat aansluit bij het gebruik van opdrachtgever. Spikkl zal de kosten voor het geüpgraded pakket verrekenen met de kosten die opdrachtgever reeds betaald heeft. opdrachtgever heeft te allen tijde de mogelijkheid om de upgrade te downgraden met ingang van de eerstvolgende contractperiode.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Indien Spikkl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

7.2 Spikkl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Spikkl is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte en/of onjuiste gegevens.

7.3 Indien Spikkl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Spikkl beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien sprake is van een abonnementsovereenkomst is de maximale restitutie beperkt tot de totale prijs over de contractperiode van de lopende abonnementsovereenkomst tot een maximum van 12 maanden.

7.4 De aansprakelijkheid van Spikkl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

7.5 Spikkl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Spikkl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Spikkl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Spikkl is nimmer aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan de opzet of grove schuld van Spikkl of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 8: Onderhoud

8.1 Spikkl behoudt zich het recht voor de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de dienst en webservers van Spikkl. Spikkl zal zich inspannen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Spikkl zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de dienst nimmer tot enige schade jegens opdrachtgever gehouden zijn.

8.2 Spikkl heeft het recht de programmatuur van de dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Spikkl opdrachtgever daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen door middel van release notes, die op de Website staan aangegeven. Omdat de dienst aan meerdere opdrachtgevers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Spikkl is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de dienst.

8.3 Spikkl heeft het recht om bepaalde oplossingen binnen de dienst niet langer van updates te voorzien dan wel te onderhouden.

Artikel 9: Verwerking van persoonsgegevens

9.1 Indien in de Algemene Voorwaarden dan wel in de overeenkomst wordt gerefereerd aan bepalingen uit de WBP (Wet bescherming persoonsgegevens), worden per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bedoeld.

9.2 Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de tussen partijen gesloten en/of nog te sluiten overeenkomst teneinde de diensten te kunnen leveren aan opdrachtgever door Spikkl, inclusief de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. Bij gebreke van een separate bewerkersovereenkomst, zullen deze voorwaarden gelden als de verbintenis die in artikel 14 WBP wordt bedoeld.

9.3 Bij het gebruik van de website of ter ondersteuning van de levering van de diensten van Postcode API zullen wij enkele persoonsgegevens voor eigen doeleinden verwerken. Voor deze verwerking is Spikkl verwerkingsverantwoordelijke conform de AVG. Zie onze privacyverklaring voor de persoonsgegevens Spikkl voor eigen doeleinden verwerkt.

9.4 Spikkl zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan tussen partijen overeengekomen. Opdrachtgever zal Spikkl op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in de overeenkomst dan wel in deze Algemene Voorwaarden genoemd zijn.

9.5 Spikkl mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. opdrachtgever geeft Spikkl daarnaast toestemming om persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

9.6 Het is Spikkl toegestaan om bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik te maken van een derde, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Spikkl zal er naar alle redelijkheid zorg voor dragen dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Spikkl en opdrachtgever zijn overeengekomen.

9.7 Spikkl zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

9.8 Een melding moet door Spikkl alleen aan opdrachtgever worden gedaan als een datalek zich daadwerkelijk voorgedaan heeft en niet indien er slechts sprake was van een (theoretische) kwetsbaarheid.

9.9 Opdrachtgever heeft het recht om audits en inspecties uit te voeren met betrekking tot het nakomen van alle (beveiligings-)plichten door Spikkl op grond van dit artikel. Opdrachtgever zal Spikkl tijdig – en niet later dan 14 dagen voorafgaand – op de hoogte stellen van een audit of inspectie en deze zullen tijdens normale werktijden plaatsvinden. Spikkl zal tijdig alle informatie ter beschikking stellen die de audit of inspectie mogelijk maakt of hieraan bijdraagt.

9.10 Bij beëindiging of opzegging van de overeenkomst heeft opdrachtgever gedurende één week de gelegenheid om alle (persoons)gegevens die bij Spikkl als verwerker aanwezig zijn, op te vragen of te verplaatsen naar een andere locatie. Na deze termijn zal Spikkl alle (persoons)gegevens (inclusief alle eventuele kopieën daarvan) verwijderen of vernietigen, tenzij Spikkl wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren.

Artikel 11: Intellectueel eigendom

11.1 Tenzij anders overeengekomen komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het Auteursrecht toe aan Spikkl.

11.2 Indien niet anders overeengekomen, blijven alle in het kader van de opdracht door Spikkl vervaardigde plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties eigendom van Spikkl; ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

11.3 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Spikkl niet gerechtigd het in het vorige lid genoemde zaken te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

Artikel 12: Wijzigingen

12.1 Spikkl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

12.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 13: Overmacht

13.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, (d)dos-aanvallen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Spikkl door zijn eigen domeinen, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Spikkl kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 14: Vrijwaring

14.1 De opdrachtgever vrijwaart Spikkl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Spikkl toerekenbaar is. Indien Spikkl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Spikkl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Spikkl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Spikkl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 15: Overig

14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Verandering in management of rechtsvorm hebben aan de zijde van Spikkl hebben geen invloed op de overeenkomst.

14.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Zuid-Holland, locatie Den Haag.

14.4. De door Spikkl ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen en monitoring door Spikkl, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door opdrachtgever.

14.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en andere talen, waaronder de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.