Privacyverklaring

Aangepast op: 11 februari 2020

Deze privacy verklaring is van toepassing op persoonsgegevens verkregen binnen onze organisatie Spikkl (hierna: Spikkl en we/wij). Spikkl biedt diensten aan op het gebied van API adresvalidatie (de Diensten). Zie voor meer informatie: https://www.spikkl.nl/ (de Website).

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Spikkl verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomsten;
 • Het voeren van de administratie, ademde andere activiteiten voor intern beheer;
 • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van Spikkl;
 • Voor het verbeteren van de website en dienstverlening van sSpikkl;
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 • Het behandelen van geschillen en het uitoefenen van accountantscontrole.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze Diensten en omdat u de gevels zelf verstrekt worden. Wij verwerken: voornaam, achternaam, e-mailadres, IP-adres, locatiegegevens en betaalgegevens. Internetbrowser en apparaat type worden verwerkt wanneer u gebruikt maakt van de API.

Beveiliging van persoonsgegevens

sSpikkl neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiliging om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan. spikkl.nl doet dat onder andere door fysieke beveiliging, gebruik van sterke wachtwoorden, codering van wachtwoorden en encryptie van gegevens afkomstig van bezoekers. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij om u persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht zijn en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Ons uitgangspunt is dat wij niet meer persoonsgegevens verzamelen dan noodzakelijk voor de beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden

Spikkl verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan of kunnen gebruiken. Wij verstrekken alleen gegevens wanneer:

 • u voorafgaand toestemming heeft gegeven voor een betreffende verstrekking; of
 • Spikkl wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Spikkl maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Na de bewaartermijn worden de gegevens uit al onze systemen verwijderd.

Gegevens Bewaartermijn Anonimisering Wettelijke termijn
Zoekmachine logs 2 jaar Na 6 maanden Nee
API logs Gedurende overeenkomst Nee Nee
Factuur, account, en contactgegevens 7 jaar Nee Ja

Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U kunt een verzoek tot inzage indienen om de gegevens die wij van u verwerken op te vragen;
 • U kunt een verzoek indienen tot correctie of verwijdering van de gegevens wanneer deze onjuist of niet meer relevant zijn;
 • U kunt in een specifieke situatie bezwaar indienen tegen de verwerking;
 • Onder omstandigheden heeft u ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens;
 • U kunt de door u verstrekte gegevens ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst;
 • Indien u voor de verwerking van gegevens toestemming heeft gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent deze rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contact gegevens.

Wijzigen privacyverklaring

Spikklbehoudt zich het recht om de privacy verklaring te wijzigen. Bij significante wijzigingen zullen wij een melding maken op de Website bij de bijgewerkte privacy verklaring. Ook kunnen wij u op de hoogte stellen per e-mail. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de wijziging van deze privacy verklaring.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacy statement of on privacybeleid, of een beroep wil doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Spikkl
Trompetstraat 15
2611KL Delft
Nederland

E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 57875219
BTW-nummer: NL001141556818